Політика конфіденційності

ПУБЛІЧНИЙ ДОГОВІР

Про надання послуг тиру

 

Цей Договір є публічний відповідно до ст.ст. 633, 641 Цивільного кодексу України та його умови є однакові для всіх Замовників, беззастережне прийняття умов якого вважаються акцептуванням цієї оферти Замовником, для чого Виконавець оприлюднює цей Договір про таке:

 

ОСНОВНІ ПОНЯТТЯ ТА ВИЗНАЧЕННЯ ТЕРМІНІВ

Публічний договір – цей правочин про надання послуг щодо проходження навчання зі стрільби за персональними тренуваннями.

що встановлює однакові для всіх Замовників умови надання цих послуг на умовах публічної оферти з моменту її акцептування Замовником (далі – «Договір»).

Публічна оферта – пропозиція Виконавця, адресована будь-якій фізичній особі відповідно до статті 641 Цивільного кодексу України, укласти з ним договір, що міститься в публічній оферті.  Така пропозиція розміщена у вигляді Договору  на інформаційних стендах тиру та/або на Сайті Виконавця.

Акцепт – надання Замовником повної і безумовної відповіді Виконавцю на його пропозицію укласти Договір на умовах, визначених публічною офертою, шляхом оплати замовлених Послуг, що свідчить про прийняття ним публічної оферти.

Виконавець – Фізична особа-підприємець ЗВЕЗДІЛІН Андрій Вікторович,  юридична адреса: м. Київ вул. К. Данькевича, буд.17 кв.302; ЄДРПОУ 3504206338

Замовник – правоздатна та дієздатна фізична особа, що акцептувала Договір, ознайомлена з Правилами поводження у тирі, зобов’язується їх дотримуватись та надала згоду на обробку своїх персональних даних.

Тир – спортивна споруда, стрілецький напіввідкритий  тир Виконавця, що має відповідні дозволи, відповідну-матеріально-технічну базу та кваліфікований персонал. Місцем отримання Послуг Замовником є місцезнаходження тиру: Київська область, Бучанський район, село Капітанівка, вул. Лісна, буд.1

Сайт — веб-сайт Виконавця в мережі Інтернет

 1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРУ

1.1   За цим Договором Виконавець зобов’язується надати Замовникові послуги практичних навчань стрільбі (далі за текстом – «Послуги») у тирі, а Замовник зобов’язується сплатити Послуги та дотримуватись умов цього Договору і усіх додатків до нього.

1.2  У тирі діють Правила поводження (далі – «Правила»), що визначені у Додатку №1 до цього Договору і виконання яких є обов’язковим для Сторін.

 1. АКЦЕПТУВАННЯ ДОГОВОРУ

2.1  Підтвердженням повного та безумовного акцептування публічної оферти є внесення Замовником плати за замовлені Послуги, що свідчить про прийняття ним публічної оферти.

2.2  Договір вважається укладеним без його подальшого підписання з моменту отримання Виконавцем оплати Замовника замовлених Послуг чи вчинення інших дій, передбачених Договором, що свідчать про згоду дотримуватися умов Договору, без підписання письмового примірника Сторонами.

2.3  Замовник дає згоду дотримуватися умов Договору та згоду отримати Послуги на встановлених Виконавцем умовах з моменту оплати замовлених Послуг.

2.4  Фізична особа (Замовник), яка прийняла пропозицію Виконавця укласти Договір, підтверджує, що вона (до укладення цього Договору) ознайомилась:

 • з умовами Договору;
 • правилами поводження у тирі;
 • вартістю Послуг;
 • свідомо без жодного примусу уклала цей Договір

2.5 Фізична особа (Замовник), яка прийняла пропозицію Виконавця укласти Договір, підтверджує, що вона (до укладення цього Договору):

 • повнолітня та дієздатна;
 • не має обмежень за станом здоров’я, що виключають право володіння та користування зброєю;
 • не має незнятої та/або непогашеної судимості;
 • не перебуває на обліку в закладах охорони здоров’я, з приводу психічних захворювань, алкоголізму, наркоманії;
 • Фізична особа (Замовник), яка прийняла пропозицію Виконавця укласти Договір, підтверджує, що вона відомо без жодного примусу уклала цей Договір.

2.7 Укладаючи Договір, Замовник автоматично погоджується з повним та безумовним прийняттям Замовником положень Договору та всіх додатків, що є невід’ємною складовою частиною Договору.

 

 

 1. ПОРЯДОК НАДАННЯ ПОСЛУГ ТА ЇХ ОБСЯГ

3.1 Порядок надання послуг Виконавцем, щодо проходження персональних тренувань в тирі, згідно наступних умов:

3.1.1 Послуги надаються Виконавцем, з моменту внесення оплати Замовником та формування графіку роботи тиру.

3.1.2  Склад Послуги*:

1) використання галереї стрілецького тиру у заброньований час;

2) послуги інструктора тиру у заброньований час;

3) надання спортивної зброї і набоїв до неї (марка зброї та кількість визначається Замовником безпосередньо при проведенні заняття);

4) надання в безоплатну оренду на час персонального тренування 1 пари активних навушників та балістичних окуляр.

3.2.  Порядок надання послуг Виконавцем у вигляді «Подарункового сертифікату» щодо проходження персональних занять в тирі, згідно наступних умов:

3.2.1 Послуги надаються Виконавцем, з моменту внесення оплати Замовником.

3.2.2. Термін дії подарункового сертифікату – 6 місяців з дати оплати. Подарунковий сертифікат не підлягає обміну на інший, компенсації частини його вартості, подовженню строку дії або ж поверненню.

3.2.3.  Склад Послуги*:

1) використання галереї стрілецького тиру у заброньований час;

2) послуги інструктора тиру у заброньований час;

3) послуга оренди спортивної зброї;

4) сертифікат комплектується подарунковою коробкою;

5) надання в оренду на час персонального тренування активних навушників та балістичних окуляр;

* Склад Послуги та ціна відповідає актуальним пропозиціям, заявленим на сайті Виконавця.

 1. ПРАВА ТА ОБОВ’ЯЗКИ СТОРІН

4.1. Виконавець зобов’язується:

4.1.1  приступити до надання послуг у строки, передбачені цим Договором.

4.1.2  надати Замовнику послуги, передбачені цим Договором;

4.1.3  ознайомити Замовника з Правилами поводження у тирі (Додаток №1);

4.2. Виконавець має право:

4.2.1 достроково припинити дію цього Договору, якщо Замовник своєю поведінкою: порушує права і законні інтереси інших членів групи та/або працівників Виконавця, та/або не дотримується розкладу занять, та/або ж порушує правила безпеки, та/або ігнорує законні вимоги працівників Виконавця, та/або у разі наявності простроченої заборгованості з оплати послуг, без повернення Замовнику сплачених коштів;

4.2.2 залучати до надання послуг спеціалізовані організації і підприємства, що мають відповідні ліцензії, дозволи, сертифікати;

4.2.3 не допускати Замовника до занять, якщо останній не ознайомився з правилами техніки безпеки і поведінки у тирі, а також при появі Замовника на занятті в стані алкогольного, токсичного або наркотичного сп’яніння, та/або при прояві в поведінці Замовника ознак дратівливості  або  підвищеної тривожності.

4.3. Замовник зобов’язується:

4.3.1  дотримуватися умов цього Договору;

4.3.2 виконувати Правила поводження та інструкції з безпечного поводження із зброєю у тирі;

4.3.3  дотримуватися правил і норм протипожежної безпеки у тирі;

4.3.4 добровільно пройти медичний огляд з метою виявлення стану сп’яніння і психічного стану, при виявленні ознак алкогольного, наркотичного або токсичного сп’яніння, в тому числі з використанням сертифікованого алкотестера.

4.3.5 своєчасно оплачувати послуги, згідно умов цього Договору;

4.3.6  в повному обсязі відшкодовувати нанесену своїми діями шкоду, заподіяну майну Виконавця або третім особам;

4.3.7  при відвідуванні тиру, Замовник зобов’язаний суворо виконувати вимоги і вказівки уповноважених співробітників Виконавця;

4.3.8 бережно користуватися майном Виконавця;

4.3.9 у разі дострокового розірвання Договору за ініціативою Замовника, оплатити Виконавцеві усі фактично понесені останнім витрати при наданні Замовнику послуг.

4.3.10. У разі відсутності на занятті курсу «Власник зброї» за графіком своєї групи, відвідати пропущене заняття персонально з інструктором за додаткову плату, згідно прайсу Виконавця.

4.4. Замовник має право:

4.4.1 вимагати від Виконавця і його співробітників належного виконання обов’язків, передбачених цим Договором та додатками до нього.

4.4.2 розірвати цей договір в односторонньому порядку за умови оплати фактично понесених витрат Виконавця.

 1. ВАРТІСТЬ ПОСЛУГ ТА ПОРЯДОК РОЗРАХУНКІВ

5.1. Вартість послуг стрілецького тиру рахується згідно актульного прайсу, закріпленого на сайті або у адміністраторів закладу.

1 година – це 50 хвилин тренування( заповнення журналу інструктажу, одягання засобів захисту входить у час вашого тренування)

5.2. Замовник сплачує вартість Послуг Виконавцеві  у національній валюті України – гривні, шляхом готівкового або безготівкового розрахунку.

5.3. Оплата послуг за Договором здійснюється Замовником шляхом:

100% переплати загальної вартості послуги  або шляхом оплати 2 (двома) частинами, перша частина переплати –  у розмірі повної вартості оренди тиру, з подальшим зобов’язанням сплатити другу частину – за тренування у розмірі вартості наданих Послуг після тренування..

5.4. Замовник погоджується з тим, що у разі, якщо після укладення цього Договору він відмовиться від Договору та/або від отримання Послуг в односторонньому порядку, та/або якщо розірвання Договору відбудеться Виконавцем через порушення Замовником Правил,  кошти, сплачені Замовником  у відповідності до умов цього Договору, поверненню не підлягають і зараховуються як оплата вартості Послуг.

5.5. У випадку сплати Замовником частини вартості Послуги, несплачений залишок від суми повинен бути сплачений протягом терміну, погодженому Сторонами уп.5.6 Договору. У разі прострочення Замовником погодженого терміну  Виконавець має право припинити дію Договору в односторонньому порядку. При цьому сплачена Замовником сума поверненню не підлягає.

 

 

 1. ТЕРМІН ДІЇ ДОГОВОРУ. ПОРЯДОК ЙОГО ЗМІНИ ТА РОЗІРВАННЯ

6.1. Договір є публічним і безстроковим та діє до його припинення будь-якою зі Сторін у порядку, встановленому цим Договором або чинним законодавством. При цьому зобов’язання Виконавця щодо надання Послуг Замовникові виникають з моменту оплати Замовником за Послуги, та діють до останнього дня надання Послуг Виконавцем відповідно до графіку занять.

6.2. Виконавець самостійно та на виконання вимог чинного законодавства України визначає умови Договору. Виконавець самостійно має право змінити умови Договору з обов’язковим повідомленням про це Замовників на Сайті та/або на інформаційному стенді тиру. У разі незгоди Замовника зі змінами, внесеними до Договору, такий Замовник має право розірвати Договір, згідно з порядком, викладеним в Договорі, протягом 7 (семи) календарних днів з дня, коли він дізнався чи міг дізнатися про внесені зміни до Договору, шляхом направлення чи особистого подання відповідної письмової заяви. Не розірвання Замовником Договору у вказаний строк та продовження користування Послугами свідчить про згоду Замовника зі змінами, внесеними до Договору.

6.3. Цей Договір може бути розірваний шляхом односторонньої відмови від нього. У випадку односторонньої відмови від цього Договору Замовником, грошові кошти, сплачені ним за Договором, поверненню не підлягають.

 1. ІНШІ УМОВИ

7.1. Замовник погоджується з тим, що надані ним персональні дані, які зазначаються у внутрішніх документах Виконавця (заявах, накладних, рахунках, інструкціях, книгах інструктажів тощо), необхідні для ідентифікації останнього та є добровільним волевиявленням Замовника, щодо дозволу на обробку його персональних даних та їх використання.

7.2. В тирі (вул.Сосюри,5) можна працювати зі своєї зброї (дозволені пістолети 9 калібру та менше; карабіни калібру 7.62, 5.45, 5.56) при умові: використання своїх набоїв 9 калібру та менше; нашими набоями з карабінів АК та АР.

7.3. Орендовану зброю можна використовувати лише з набоями придбаними у Виконавця.

Додаток №1

до ПУБЛІЧНОГО ДОГОВОРУ

надання послуг тиру

 

ПРАВИЛА

поводження у тирі

 

 1. ЗАГАЛЬНІ ПРАВИЛА
  • До практичних занять – стрільб у тирі, стрільці допускаються виключно після вивчення матеріально-технічної частини зброї, порядку взаємодії частин зброї, прийомів «розбирання-складання» зброї, «заряджання-розрядження» її набоями, методів прицілювання і ведення стрільби, а також Правил безпечного поводження із зброєю в приміщеннях стрілецького клубу
  • Стрільці та глядачі зобов’язані одягати захисні окуляри до входу в стрілецьку галерею, знімати їх (перебуваючи в галереї) заборонено. Рекомендується використовувати навушники і беруші.

1.3. Забороняється перебувати в стрілецькій галереї в стані алкогольного, наркотичного сп’яніння та/або під впливом лікарських препаратів та інших речовин, що впливають на психофізіологічний стан людини, та/або у хворобливому стані, та/або стомленому (пригніченому) чи роздратованому стані, що ставлять під загрозу безпеку стрільців та співробітників тиру. До стрільб допускаються повнолітні дієздатні особи, шляхом підтвердження своєї особи.

1.4. Стрільці під час практичних занять зобов’язані суворо дотримуватись команд інструктора.

 

 1. ПОВОДЖЕННЯ ЗІ ЗБРОЄЮ

2.1. Зброя повинна бути в розрядженому стані,  якщо не використовується для стрільби.

2.2. «Магазин» зброї повинен знаходитися окремо від зброї (в підсумку, в кишені і т. д.). Заряджати зброю дозволяється тільки по команді інструктора.

2.3. Діставати зброю з кобури, переміщати зброю з футляра для транспортування у кобуру і назад, тренуватися «вхолосту», розбирати-збирати зброю, лагодити і ремонтувати зброю дозволено тільки у спеціально відведеній «ЗОНІ БЕЗПЕКИ». Знаходження в «ЗОНІ БЕЗПЕКИ» зброї з боєприпасами і наявність у ній боєприпасів суворо ЗАБОРОНЕНО.

2.4. Під час виконання вправи ствол зброї, зарядженої чи ні, повинен бути завжди направлений тільки в бік мішеней, не допускається повороту ствола зброї за лінії безпечного напрямку.

2.5. У ході виконання вправ, при переміщенні від однієї позиції до іншої або заміні магазину

палець стрілка повинен заходиться поза скоби спускового гачка зброї.

2.6. У ході виконання вправи дозволяється стрільба тільки по мішенях на даній вправі.

2.7. У разі «осічки» зброї, стрілець може відкривати затвор зброї не раніше, ніж через 5 секунд, щоб уникнути наслідків затяжного пострілу при відкритому затворі.

2.8. Стрільцям забороняється застосовувати патрони не призначені для стрільби з даного зразка зброї або отримані не від керівника стрільби/інструктора.

2.9. Стрільцям заборонено самостійно без дозволу інструктора проводити розбирання, ремонт основних вузлів і механізмів зброї, вносити до них конструктивні зміни.

2.10. Після закінчення виконання вправи Стрільці мають розрядити зброю, пред’явити його до огляду  інструктору, потім по його команді зробити контрольний спуск і прибрати його в кобуру або чохол.

2.11. Діставати зброю з кобури Стрільцям дозволяється тільки по команді інструктора, у його присутності, у безпечному напрямку.

2.12. Передача зброї від одного стрільця іншому стрілку здійснюється тільки по команді

Інструктора, в його присутності, у безпечному напрямку стрільби.

2.13. Ствол зброї має бути завжди спрямований у безпечному напрямку.

2.14. При появі на території стрілецької галереї людей або тварин, або у разі виникненні непереборної перешкоди при виконанні вправи, Стрілець зобов’язаний негайно припинити виконання вправи, прибрати палець з скоби спускового гачка, опустити зброю стволом вниз, оповістити про ситуацію інструктора і чекати його команди.

 

 1. СПЕЦІАЛЬНІ ПРАВИЛА

3.1. Стрілець зобов’язаний неухильно дотримуватися наступні спеціальні правила безпечного поводження зі зброєю:

Правило №1 «Я буду завжди поводитися зі зброєю як із зарядженою»

Правило №2 «Я ніколи не направлю зброю туди, куди я не хочу стріляти»

Правило №3 «Перед тим як вистрілити, завжди перевірю, що перед мішенню і за нею»

Правило №4 «Я ніколи не торкнуся пальцем спускового гачка, поки створ зброї не буде

спрямований на мішень»

 

4.ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ ЗА ПОРУШЕННЯ ПРАВИЛ

4.1. Одноразове порушення даних Правил тягне відсторонення Стрільця-порушника від навчально-тренувальних занять без компенсації сплачених грошових коштів.

ru_RURU